Kominki Volkor

I. Postanowienia Ogólne


1. Właścicielem Sklepu www.wklad-kominkowy.com.pl jest firma Radosław Świdergał Domowe Ognisko, adres: 44-295 Sumina, ul. Rybnicka 31b

2. Zawartość sklepu www.wklad-kominkowy.com.pl stanowi własność firmy Domowe Ognisko
    Każda osoba korzystająca ze sklepu zobowiązana jest do przestrzegania prawa autorskiego. Dozwolone jest kopiowanie
    zawartości serwisu wyłącznie do użytku osobistego.

3. Serwis www.wklad-kominkowy.com.pl świadczy usługi sprzedaży: wkładów kominkowych i pieców wolnostojących, biokominków i innych.

4. Realizacja sprzedaży w serwisie www.wklad-kominkowy.com.pl odbywa się według niniejszego Regulaminu.


 
II. Ceny Towarów


1. Ceny w sklepie internetowym www.wklad-kominkowy.com.pl wyrażone są w PLN, zawierają podatek VAT, lecz nie uwzględniają
    kosztów wysyłki.
2. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży
    lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia
    w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 


III. Przyjmowanie i realizacja zamówień


1. Klientem Sklepu może być każda osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Zamówienia można składać całą dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Klient, przesyłając do sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów.
    Wysłane przez sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty.
4. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
    - wyboru zamawianych towarów lub usług,
    - wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy
    - wyboru sposobu płatności.

6. Klient może zmieniać zamówienie lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki.

 


IV. Płatności i koszty dostawy


1. Forma płatności
Wybór formy płatności należy zadeklarować w momencie wypełniania formularza zamówień. Możliwe są następujące formy:

  pobranie - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki,

  •   przedpłata przelewem,
  •   płatność gotówką - opcja dostępna przy odbiorze osobistym,
  •   możliwość zakupu w systemie ratalnym.

 
2. Sposób dostaw

  • 2.2 Odbiór osobisty w naszej siedzibie - brak kosztów transportowych
  • 2.3 Odbiór za pośrednictwem kuriera firmy DHL, bądź UPS (koszty pokrywa kupujący),

 

 Rodzaj przesyłkiForma płatnościKwota
 paczkaprzedpłata12 zł
 paczkapobranie20 zł
 paletaprzedpłata60 zł
 paletapobranie100 zł

Podane powyżej koszty obowiązują tylko do wysyłek realizowanych na terenie Polski.

 

Darmowy transport dotyczy Klientów, którzy dokonali zakupu wkładu kominkowego dowolnej firmy za kwotę powyzej 1000zł brutto.


Wpłaty mogą być dokonywane bezpośrednio na nasze konto bankowe:

AliorBank: 68 2490 0005 0000 4500 2328 3228

 

Wpłaty mogą również być dokonywany za pośrednictwem bezpiecznych płatności online przelewy24.pl

 


V. Czas i warunki realizacji zamówień:


1. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty.
3. Klient może zmienić zamówienie, jeżeli przed jego wysłaniem skontaktuje się z obsługą Sklepu.
4. O dokonaniu wysyłki Sklep zawiadamia wiadomością e-mail wysłaną na adres podany przy rejestracji.

5. Zamówienia złożone za pośrednictwem Sklepu realizowane są do 14 dni roboczych.
6. W przypadku zamówień indywidualnych lub gdyby realizacja zamówienia uległa wydłużeniu Klient zostanie poinformowany 
    o zaistniałym fakcie oraz o spodziewanym czasie realizacji zamówienia.  

 

 

VI. Gwarancja, zwrot i serwis towarów


Procedura postępowania w przypadku uszkodzenia lub ubytku towaru dostarczanego kurierem DHL


    1.    Po podpisaniu listu przewozowego (podpis czytelny, data i godzina odbioru paczki) prosimy o jej sprawdzenie w obecności kuriera
           zawartości przesyłki.
    2.    W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół szkodowy.
    3.    Obowiązkiem kuriera jest posiadanie protokołu szkodowego. Jeżeli go nie posiada, protokół taki dołączamy do każdej przesyłki
           wysyłanej z naszej firmy.
    4.    W przypadku trudności ze sprawdzeniem towaru lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, prosimy o spisanie danych
    5.    W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z powodu uszkodzenia należy to wyraźnie zaznaczyć na liście przewozowym.
    6.    Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie nie są zgłaszane przez kuriera DHL, prosimy dostarczenie nam wypełnionego protokołu
          reklamacyjnego, który zostanie sporządzony wraz z kurierem.

Reklamowany produkt należy wysłać na adres siedziby firmy.

7. Gwarancja produktów
Sklep www.wklad-kominkowy.com.pl udziela Klientowi gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży.

Gwarancja jest określona na dany okres od daty zakupu (na podstawie karty gwarancyjnej lub / z dokumentem zakupu. 

Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu gwarancji. Wszelkie uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, nieumiejętnej konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi w instrukcji obsługi i eksploatacji oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez producenta, powoduje utratę gwarancji.

W przypadku zgłoszenia reklamacji towaru prosimy na adres biuro@wklad-kominkowy.com.pl przesłać wypełniony protokół razem z gwarancją i dowodem zakupu. Zgłoszona reklamacja podlega weryfikacji przez Sklep www.wklad-kominkowy.com.pl,

który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu pisemnego jej zgłoszenia.

Powyższe przepisy dot. gwarancji w żaden sposób nie zawieszają, nie ograniczają, ani nie wyłączają uprawnień konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8. Niezgodności towaru z umową


W przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej w/w wad towaru prosimy na adres biuro@wklad-kominkowy.com.pl przesłać wypełniony protokół reklamacyjny razem z gwarancją i dowodem zakupu. Ponadto mogą Państwo zostać poproszeni

o zrobienie zdjęć reklamowanego towaru. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu pisemnego jej zgłoszenia. W ciągu tego czasu zostaniecie poinformowani o dalszym toku postępowania.


9. Zwrot towaru
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie

w terminie 14 kalendarzowych (słownie: czternastu dni). Wynika to z art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy konsumentowi. Towar można zwrócić tylko pod warunkiem, że jest on w stanie niezmienionym tj: nie był montowany i nie nosi żadnych oznak użytkowania. W tym przypadku koszty przesyłki zwrotnej leżą po stronie konsumenta.Po otrzymaniu przez nas towaru w stanie niezmienionym zostanie wystawiona i wysłana korekta faktury.

 

VII. Dane osobowe


1. Dane będą przetwarzane przez firmę Domowe Ognisko zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą
   elektroniczną (Dz. U. 144 poz. 1204). Zapewniamy prawo wglądu i wnoszenia poprawek do danych osobowych, oraz możliwość ich usunięcia
   w każdym momencie. W tym celu należy wysłać maila na adres biuro@wklad-kominkowy.com.pl, bądź zadzwonić pod 517 072 071
2. Składając zamówienie w sklepie, klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Domowe Ognisko oraz na ich
   przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich
   przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.VIII. Odpowiedzialność


1. Firma Domowe Ognisko nie ponosi odpowiedzialności za:
    - niedostępność sklepu z powodu siły wyższej, a także działań lub zaniechań Klienta oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania klient
    ponosi odpowiedzialność;
    - skutki korzystania ze sklepu przez klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami
    Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami;
    - szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in.  o charakterze technicznym
    i technologicznym oraz infrastrukturalnym;
    - za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
2. Firma Domowe Ognisko zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, w szczególności z uwagi
    na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku, gdy nie naruszy to praw Klienta.


IX. Postanowienia końcowe


1. Kolory produktów widocznych na zdjęciach umieszczonych na stronie sklepu www-wklad-kominkowy.com.pl mogą nieznacznie
    odbiegać od rzeczywistych odcieni i barw, dlatego przedstawioną kolorystykę należy traktować jako przybliżoną.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają rzepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej
    Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy konsumenckie, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu
    usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
    z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).
3. Firma Domowe Ognisko zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym
    przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia. Ewentualne zmiany nie będą miały wpływu
    na kształtowanie się praw i obowiązków stron w zamówieniach złożonych przed aktualizacją Regulaminu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.05.2014r.